در اخبار از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که :چون مومنی  خواب بیند ، واجب کند داستان تعبیر آن را تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد واگر  خواب بد دید ،با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند. ”

خواب ‌هایی که می‌بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه‌ها و ضمیر ناخودآگاه ماست. تعبیر کنندگان خواب بر اساس نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند نتیجه‌گیری‌های جالبی از وضعیت روجی و جسمی فرد بیان می‌کنند.

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب ساعت

ساعت 6-10 شب :


رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیراست.

ساعت 10 شب تا 2 صبح:


در نیمه شب اگرخواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا 50 سال تعبیر می شود.

ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح


در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از 15 روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.

ساعت 5/4 صبح در سپیده دم


از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپیده دم


از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

ساعت 6 صبح


در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی 2 روز. تعبیر می شود.

 

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب روز های ماه شمسی:

در روایت ازسلمان فارسی (ره):

روز 6 ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

روز 9 ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود.

روز 11 ام ماه شمسی : بعد از 20 روز.

روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبیر می شود.

در روز 14 ام ماه بعد از 26 روز.

در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز.

در روزهای 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسی ،تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

خواب های خوب و بد در ماه های قمری:

ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.

جمادی الاول خریدو فروش نکند.

جمادی دوم : خواب خوب دیر  تعبیر می شود.

ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و  خواب بد را به خوبی  تعبیر کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمیشود.

رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و  خواب بد تعبیر ندارد.

شوال : خواب بد و غم زود  تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.

ذیقعده : فقط  خواب سفر را سفر نکن .

ذیحجه :  خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 9:34  توسط من |